Så här fungerar bygglov

av | nov 24, 2022

Har du undrat över vad bygglov är för något? Bra – då är den här guiden för dig! I det här inlägget kommer jag att förklara vad bygglov är för något och hur man ansöker om det. Jag kommer också att ge några tips på åtgärder som inte kräver bygglov.

Vad är bygglov för något?

Att söka lov för byggåtgärd gör man hos kommunens byggnadsnämnd och bygglovet är ett tillstånd som de utfärdar för att bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad.

Anledningen till det är att kommunen har monopol på planverksamheten; de har alltså ensamrätt på nyttjandet av mark- och vattenområden i kommunen och således behövs deras tillstånd för förändring av fastighet. 

Varför ”beror det på” just hur mycket jag får bygga?

Just hur kommunen planerar att nyttja mark- och vattenområden bestäms på ett översiktligt sätt i översiktsplanen. Den innefattar hela kommunen och beskriver inriktningen för mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplanen kan brytas ned i s.k. detaljplaner. Denna reglerar områden med tätbebyggelse och hur den är utformad. Om din fastighet finns i detaljplanlagt område så kan du med hjälp av dess karta samt planbeskrivning se vad för bebyggelse som gäller för just din fastighet.

Det finns också en annan, friare typ av plan som kalla områdesbestämmelser. Den utfärdas för begränsade områden där detaljplan saknas och oftast i avsikt att skydda bebyggda områden eller begränsa byggande.

Beroende på vart just din fastighet befinner sig; i detaljplanlagt område, i område med områdesbestämmelse, eller utanför planlagt område så kan det avgöra om och hur mycket du kan bygga.

Behöver jag bygglov?

Det finns flera byggåtgärder som är helt befriade från bygglovskravet. Exempelvis kan du få göra en attefallsåtgärd som är en mindre tillbyggnad på befintligt hus om 15kvm utan bygglov. Du kan också bygga ett attefallshus om 30kvm, en friggebod, skärmtak, pool med mera utan bygglov. Men för att det faktiskt ska vara bygglovsfritt ska vissa förutsättning vara uppfyllda som både reglerar och definierar åtgärden. Exempelvis är avstånd till grannfastigheten något som oftast ändå gör att bygglov krävs om detta är mindre än 4,5m.

Vart börjar jag?

Det är bra att veta vad din fastighet heter. Det hittar du på Lantmäteriets kartfunktion genom att söka på adressen. Med fastighetsbeteckningen kan du kontakta kommunens byggnadskontor för att få ut exempelvis detaljplan och arkiverade ritningar på nuvarande fastighet. Ofta har kommunerna en kartfunktion där man kan söka upp sin fastighet och hitta detaljplanen direkt i webbläsaren. Här kan du läsa om vad som gäller för just din fastighet, vad du får bygga på den, hur högt och hur mycket area det får innefatta för att nämna några exempel. Se exempel för Norrköpings kommuns karttjänst här.

Hur gör jag för att komma igång?

1. Hör efter med din lokala byggnadsnämnd om du behöver bygglov för tänkt åtgärd. Oftast kan du skicka in din fråga via kommunens kontaktformulär.

2. Om ja – skicka in en ansökan till kommunen. Du behöver oftast följande handlingar:

a) Ansökningsblankett för anmälan och bygglov – denna hittar du på din kommuns webbsida eller i deras digitala ansökningsformulär

b) Bygglovsritningar i skala 1:100 – ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, innehålla fastighetsbeteckning, skala, datum och åtgärdens omfattning. För vissa projekt behövs också detaljritningar.

3. Byggnadsnämnden gör sedan en första granskning av ditt ärende för att se om den behöver kompletteras eller är fullständig.

a) Ibland kan fler bygghandlingar behövs såsom en kontrollplan, konstruktionsritningar eller energi-/u-medelsberäkning.

4. Byggnadsnämnden prövar ditt ärende och tittar bland annat på lämpligheten för ändamålet, utseendet och att den följer eventuell detaljplan och områdesbestämmelse.

5. Om bygglovet beviljas så bjuder nämnden ofta in till ett tekniskt samråd där planering av arbetet, ansökningshandlingar och säkerheten för de i byggnaden tas i beaktande.

6. Startbesked lämnas – du får en kungörelse om att bygglovet beviljas. Viktigt här är att beslutet inte omedelbart är giltigt, utan att du behöver vänta 4 veckor på att beslutet ska vinna laga kraft. Om ditt bygglov inte blir överklagat inom denna frist, så får du nu börja bygga!

a) Du behöver påbörja ditt bygge inom två år från godkänt startbesked

b) Åtgärden ska avslutas inom fem år från godkänt startbesked.

c) Det är vanligt att bygga exempelvis på huset ett år, och sedan bygga garaget nästa eller kommande år om ditt lov innehåller flera åtgärder.

7. Efter byggfasen så kommer din KA – Kontrollansvarige, som oberoende inspekterar bygget på uppdrag av kommunen, att utfärda en kontrollplan som ligger till grund för byggnadsnämndens slutsamråd.

8. Slutbesked – byggnadsnämnden fattar beslut om att alla krav är uppfyllda och att åtgärden motsvarar beviljat lov och du får börja använda det som byggts eller förändrats.